برو بالا
شهر سوال
shadow

علوم اجتماعیْ پیش دانشگاهی ْ شهر سوال بایگانی - شهر سوال

پاسخ به فعالیتهای درس علوم اجتماعی پیش دانشگاهی 1396

پاسخ به فعالیتهای درس علوم اجتماعی پیش دانشگاهی ۱۳۹۶

پاسخنامه به فعالیتهای درس به درس کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی [zarinpalpaiddownloads id="25"]
کتاب احزاب، تشکلها و جناحهای سیاسی ایران امروز /کریم افتخاری  با مقدمه دکتر محمد رضا تاجیک